zaklad na liczbe bramek przyklad

zaklad na liczbe bramek przyklad